Articles

post-ozařovací toaletní mastektomie v léčbě lokálně pokročilého karcinomu prsu

Posted by admin

Abstrakt

mnoho pacientů s lokálně pokročilým karcinomem prsu přežívá po dlouhou dobu. Toto je předběžná zpráva o použití post-ozařovací toaletní mastektomie pro kontrolu lokálních onemocnění a zlepšení kvality přežití.

mezi lety 1962 a 1970 bylo vybráno 24 pacientů pro toaletní mastektomii; všechny byly v dobrém celkovém stavu bez detekovatelných metastáz a nádorů, které by mohly být adekvátně resekovány primárním uzavřením kůže. Operace byla provedena čtyři až 16 týdnů po radioterapii, v době, kdy byla odpověď nádoru maximální a radiační reakce ustála.

jeden pacient byl ztracen k následnému sledování. Třiadvacet resekovaných prsou vykazovalo mikroskopické známky reziduálního životaschopného nádoru. U tří pacientů se vyvinuly lokální recidivy, všechny ve spojení s diseminovanými metastázami. Zbývajících 20 pacientů mělo svá lokální onemocnění zcela pod kontrolou, buď až do smrti, nebo do současnosti.

tato pilotní studie naznačuje, že post-ozařovací toaletní mastektomie může ve vybraných případech přispět ke kontrole lokálně pokročilého karcinomu prsu. Multicentrická kontrolovaná studie k porovnání této léčby s výsledky samotné radioterapie by se jevila jako užitečná.

Related Post